Pedagogika i wychowanie

IDEAŁ I  CELE WYCHOWANIA W  SPOŁECZEŃSTWIE SOCJALISTYCZNYM

Wychowanie powinno przygotować młodego człowieka do pełnienia różnorodnych ról społecznych (obywatela, człowieka pracy, racjonalnego konsumenta, aktywnego uczestnika życia ideowo-politycznego, współtwórcy kultury, członka zespołu, partnera). W trakcie pełnienia tych ról każdy człowiek powinien przejawiać określone postawy, zestawione w ośmiu poniższych grupach tematycznych. Grupy te to elementy składowe ideału człowieka socjalistycznego. Przypisane im postawy stanowią  szczegółowe cele wychowania.

Źródło:
H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, 1976.

Tabela:

Postawy
ideowe
Postawy
społeczne
Postawy interpersonalne
Postawy intrapersonalne
Postawy egzystencjalne
  Postawy kulturowe
Postawy intelektualne
Postawy wobec przyrody

humanizmu

patriotyzmu

poszanowania cudzej godności

osobistej
godności

introspektywności

wrażliwości na piękno kultury

poznawczej dociekliwości

wrażliwości na piękno przyrody

internacjonalizmu

społecznego
zaangażowania

poszanowania życia i zdrowia

samokontroli

orientacji na cele

pietyzmu wobec kultury

racjonalizmu

szacunku i pietyzmu

egalitaryzmu

społecznego zdyscyplinowania

tolerancji

perfekcjonizmu

dążenia do wartości

twórczej percepcji

krytycyzmu

racjonalnego z niej korzystania

demokratyzmu

społecznej
odpowiedzialności

opiekuńczości

samodzielności

autonomii

twórczej ekspresji

otwartości umysłu

dążności do kontaktu z przyrodą

zaangażowania

kolektywizmu

poszanowania cudzej własności

osobistej odwagi

_

kulturowego samodoskonalenia

uczciwości intelektualnej

_

ideowości

społecznej otwartości

rzetelności
informacji

odpowiedzialności za siebie

_

dążenia do kontaktu z kulturą

innowacyjności

_

poszanowania
wolności

_

lojalności

optymizmu

_

_

_

_

szacunku dla
pracy

_

współodczuwania

_

_

_

_

_

racjonalizmu

_

poszanowania autonomii jednostki

_

_

_

_

_powrót w górę